+32 (0)3 361 93 30 info@wemit.be

Privacybeleid

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.
Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

We Manage IT BV, Walter Vaesstraat 8, 2050 Antwerpen, Belgie
Eigenaar contact-e-mailadres: tech@wemit.be

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Trackers; Gebruiksgegevens; geografische locatie; aantal Gebruikers; sessiestatistieken. De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bewaartijd
Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Weergave van content van externe platforms en Bouwen en uitvoeren van deze Website. Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

WeMIT neemt al je ICT zorgen uit handen
en houdt je bedrijf altijd én overal online.
Zo kan jij naar hartenlust ondernemen.

Contacteer ons

Tel: +32 (0)3 361 93 30
info@wemit.be

 

© WeMIT  •  BTW BE0791.508.221 • PrivacybeleidCookiebeleid